Terms of service


(להלן אתר הכרויות milknhoney.co.il)


מצד אחד

לבין:  אתר milknhoney.co.il

(להלן הצרכן)

מצד שני


הואיל: והחברה מצהירה כי היא נותנת שירות להכרויות באינטרנט.

והואיל והחברה מצהירה כי יש לה הכישורים, התשתית, היכולת ובעלי מקצוע מיומנים המפעילים את האתר.

והואיל : והלקוח מצהיר כי הינו מעל גיל 18 שנים והוא מעונין לקבל שירות מהאתר תמורת תשלום .


אי לכך הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:


 1. המבוא להסכם זה מהווה חלק אחד ובלתי נפרד הימנו.

התחייבויות הלקוח

 1. א. הלקוח מתחייב שלא להתחזות לאדם ו/או לגורם  או לישות אחרת. לא לתת פרטים כוזבים או שגויים, לספק פרטים אישיים אמיתיים, נכונים ומדויקים.

  1. לא לעשות שימוש במספר טלפון ו/או אימייל של צד ג' או גולש ו/או אדם אחר ו/או בשמו ללא רשותו  או ידיעתו ו/או הסכמתו המפורשת בכתב.

  2. הלקוח מאשר כי מספר הטלפון והאימייל שמופיע באתר הוא על שמו ולשימושו האישי בלבד.

  3. הלקוח מתחייב שלא לפרסם ו/או לעלות תמונות ערום או תכנים פורנוגרפים, תמונות של מפורסמים או כל תמונה של אדם או גולש אחר ללא ידיעתו או הסכמתו המפורשת בכתב .

  4. הלקוח מתחייב לא לשלוח הודעה אשר יש בה משום הוצאת דיבה או חומר בלתי חוקי ו/או כאלו שמפרים הסכם או התחייבות או זכות כל שהם ו/או מזיקים  ו/או מאיימים ו/ או גסים ו/או מטרידים ו/או גזעניים ו/או משמיצים ו/או עלולים לעלות כדי הפרת פרטיות של אדם או גולש אחר.

  5. הלקוח מסכים כי התוכן  וההודעות המופיעים באתר הם באחריותם הבלעדית של המשתתפים והגולשים באתר

  6. הלקוח מסכים ומאשר כי ידוע לו והוא מסכים לכך, כי בשימוש באתר הוא עלול להיות חשוף למידע שגוי, מטעה, פוגעני, בלתי חוקי, וכד', וכי לא יהיה לו טענה דרישה או תביעה כל שהיא בעניין זה מהחברה.

  7. הלקוח מאשר כי ידוע לו שהחברה, רשאית  אך לא חייבת, להסיר ו/ או למחוק פרופיל ו/או הודעה או חלק ממנה , שלפי שקול דעתה הבלעדי של החברה או של מי מטעמה , אשר יש בה משום פגיעה, נושא מגונה, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, ניבול פה, השמצה, או איסור על פי דין ו/ או הסכם, מפורש או מכללא, ו/או להפסיק פעילותו של משתמש בשירותיה,באופן מיידי חד צדדי ללא הודעה מראש, אם לא יעמוד בתנאי  הסכם זה , לרבות חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני, סילוק מהאתר, ולא יהיה ללקוח כמשתמש טענה או דרישה  או תביעה כל שהיא  בעניין זה מחברה

 2. הלקוח מאשר ומסכים לכך כי האתר אינו אחראי בכל דרך שהיא אם במפורש ואם במשתמע לתוצאות שייגרמו לו או לגופו עקב שימוש באתר אם עקב אי תקינות האתר הנובעים מבעיות תוכנה .

 3. הלקוח מאשר וידוע לו והוא מסכים כי מפעילת האתר אינה אחראית לאיכות שידור ולתוכן המועבר באמצעות צ'אט מצלמה. כמו כן שומרת לעצמה את הזכות לא לחבר גולש לצאט מצלמה או לנתקו על פי שיקולה.

 4. הלקוח ישלם בעד השימוש באתר באופן המפורט ב :.http://milknhoney.co.il/account/upgrade/

 5. הלקוח רשאי לקבל עפ"י הסכמתו דואר אלקטרוני באופן שוטף והוא מאשר כי הוא מסכים לקבל הודעות פרסומת עפ"י החוק.

 6. הלקוח מתחייב לשפות את החברה ועובדיה בגין הפרת תנאי השימוש אשר גרמו לחברה ו/או למי מבעליה נזק ו/או הוצאות.

 7. הלקוח מתחייב שלא לפגוע בזכויות יוצרים של האתר לרבות עיצובו, ישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב, וכל חומר הכלול בו שהם רכושה הבלעדי של "החברה" .

 8. על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל,  לבתי המשפט בירושלים תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מהסכם זה או הנוגעת לו.

MilkNHoney does not conduct background checks on the members or subscribers of this website.